THÔNG BÁO
Theo CV số 653/ĐHNN-TCHC ngày 28/9/2017 của Hiệu trưởng và căn cứ trên kế hoạch giảng dạy HK1 NH 2017-2018, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Tất cả các lớp Sau Đại học, Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ nghỉ trong 03 ngày: 02, 03, 04/9/2017;

- Các lớp Đại học Chính quy học tại trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học theo kế hoạch nghỉ lễ của hai trường này;

- Giảng viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho những ngày nghỉ lễ. Nếu cần thiết, liên hệ phòng Đào tạo để được bố trí phòng.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: