THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau tải file về xem các thông tin, hướng dẫn cần thiết để thực hiện http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-cho-sinh-vien-nam-1-nam-hoc-2017-2018-ve-dao-tao-tin-chi

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: