THÔNG BÁO
Sinh viên các khóa K11, K12, K13 đã nộp phiếu đăng ký học lại, cải thiện các học phần thực hành tiếng thuộc kế hoạch học tập K14 lưu ý

xem bảng thống kê dưới đây và thực hiện theo hướng dẫn (đọc kỹ phần ghi chú).

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI- CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG (NGHE-NÓI –ĐỌC-VIẾT)

THUỘC KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC KHÓA: K12, K13

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ

ĐƠN

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

I. TIẾNG ANH

1.      

Nghe 1

ANH4012

38

Mở 01 lớp – HK 3

2.      

Nói 1

ANH4022

02

Học ghép với K14

3.      

Đọc 1

ANH4032

13

Học ghép với K14

4.      

Viết 1

ANH4042

11

Học ghép với K14

 hoặc chờ kỳ sau

II. TIẾNG NHẬT

1.      

Tiếng Nhật TH I.1

NHA4012

30

Mở 01 lớp – HK 3

2.      

Tiếng Nhật TH I.2

NHA4022

06

Học ghép với K14- nhóm 1

3.      

Tiếng Nhật TH I.3

NHA4032

14

Học ghép với K14- nhóm 1

4.      

Tiếng Nhật TH I.4

NHA4042

07

Học ghép với K14- nhóm 1

5.      

Tiếng Nhật TH I.5

NHA4052

02

Học ghép với K14- nhóm 1

6.      

Tiếng Nhật TH II.1

NHA4062

04

chuyển kỳ 2

7.      

Tiếng Nhật TH II.2

NHA4072

03

chuyển kỳ 2

8.      

Tiếng Nhật TH II.3

NHA4082

02

chuyển kỳ 2

9.      

Tiếng Nhật TH II.4

NHA4092

03

chuyển kỳ 2

III. TIẾNG  PHÁP

1.      

Đọc 1

PHA4032

02

Học ghép với K14

2.      

Nghe 1

PHA4013

01

Học ghép với K14

IV. TIẾNG TRUNG

1.      

Tiếng Trung TH 1

TRU4012

01

Học ghép với K14

2.      

Tiếng Trung TH 2

TRU4022

02

Học ghép với K14

3.      

Tiếng Trung TH 3

TRU4032

03

Học ghép với K14

4.      

Tiếng Trung TH 4

TRU4042

02

Học ghép với K14

5.      

Tiếng Trung TH 5,7,8

TRU40..

04

chuyển kỳ 2

 


 

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ

SV

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

V. QUỐC TẾ HỌC

1.      

Nghe 1

NNQ1012

02

Học ghép với K14

2.      

Đọc 1

NNQ1032

01

Học ghép với K14

3.      

Viết 1

NNQ1042

02

Học ghép với K14

4.      

Luyện âm

NNQ1052

01

Học ghép với K14

 

Ghi chú:

1.Số đơn SV đăng ký học lại- cải thiện đối với các học phần thực hành tiếng thuộc kế hoạch học tập của K13, K12 (năm 2,3) không thống kê ở đây (do đã  hết hạn xử lý).  Những đơn đăng ký học lại cải thiện các học phần không phải khối thực hành tiếng ( Nghe-Nói-Đọc-Viết) xem như không hợp lệ do đó không được liệt kê ra ở đây.

2. Đối với các học phần cho phép sinh viên “Học ghép với K14” như đã ghi ở trên, SV nếu đã có đơn đề nghị sẽ được phòng Đào tạo giới thiệu vào lớp học phần. Đối với những trường hợp này, SV phải tải mẫu “giấy giới thiệu vào lớp”, điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin lớp học phần  và sau đó đề xuất Phòng Đào tạo đăng ký và bổ sung tên vào DS lớp học phần (thời gian làm giấy giới thiệu và thực hiện đề xuất: ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2017 trong giờ làm việc).

3. Đối với những học phần không tổ chức lớp dành riêng cho SV học lại hoặc học cải thiện, nếu vì lý do đặc biệt SV cần được tổ chức lớp học riêng thì SV phải làm đơn đề nghị mở lớp học riêng (tức lớp ngoài kế hoạch theo yêu cầu đặc biệt của sinh viên) để nhà trường xem xét.

        Thời gian nhận đơn học riêng tại Phòng Đào tạo : từ ngày 20 đến  22 tháng 9 năm 2017 ( lưu ý làm đơn theo đúng mẫu quy định đã công bố trên website của Trường ĐHNN).

 

4. Các lớp học kỳ 3 giảng dạy các học phần thuộc kế hoạch của K14 (bao gồm cả lớp được thông báo ở bảng thống kê ở trên và các lớp học riêng) dự kiến sẽ được công bố và tổ chức cho SV đăng ký trực tuyến từ ngày 25.9.2017. SV có nhu cầu học lại hoặc học cải thiện điểm ở học kỳ 3 lưu ý theo dõi các thông báo liên quan để thực hiện.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: