THÔNG BÁO
SV đọc kỹ nội dung ghi trên bảng thống kê, lưu ý phương án xử lý của nhà trường đối với học phần mình đã đệ đơn xin học lại, học cải thiện và thực hiện theo hướng dẫn đã ghi chi tiết ở mục ghi chú ở cuối bảng.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI- CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG (NGHE-NÓI –ĐỌC-VIẾT)

THUỘC KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC KHÓA: K12, K13

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ

ĐƠN

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

I. TIẾNG ANH

1.      

Nghe 3

ANH4092

49

Mở 01 lớp – HK 3

2.      

Nói 3

ANH4102

01

Học ghép với khóa sau

3.      

Đọc 3

ANH4112

13

Học ghép với khóa sau

4.      

Viết 3

ANH4122

03

Học ghép với khóa sau

5.      

Nghe 4

ANH4132

90

Mở 02 lớp – HK 3

6.      

Đọc 4

ANH4152

54

Mở 01 lớp – HK 3

7.      

Viết 4

ANH4162

04

chuyển kỳ 2

8.      

Nói 4

ANH 4142

01

chuyển kỳ 2

9.      

Đọc 5

ANH4252

09

Học ghép với khóa sau

10.                         

Nghe 5

ANH4192

49

Mở 01 lớp – HK 3

11.                         

Nói 5

ANH4222

02

Học ghép với khóa sau

12.                         

Viết 5

ANH4282

03

Học ghép với khóa sau

II. TIẾNG NHẬT

1.      

Nghe 1

NHA4112

02

Học ghép với khóa sau

2.      

Nói 1

NHA4142

03

Học ghép với khóa sau

3.      

Đọc 1

NHA4172

11

Học ghép với khóa sau

4.      

Viết 1

NHA4202

06

Học ghép với khóa sau

5.      

Nghe 2

NHA4122

14

chuyển kỳ 2

6.      

Đọc 2

NHA4182

24

chuyển kỳ 2

7.      

Viết 2

NHA4212

03

chuyển kỳ 2

8.      

Nghe 3

NHA4132

02

Học ghép với khóa sau

9.      

Nói 3

NHA4162

05

Học ghép với khóa sau

10.                         

Đọc 3

NHA4192

02

Học ghép với khóa sau

11.                         

Viết 3

NHA4222

02

Học ghép với khóa sau

III. TIẾNG  PHÁP

1.      

Đọc 3

PHA4132

01

Học ghép với khóa sau

2.      

Viết 3

PHA4142

03

Học ghép với khóa sau

3.      

Đọc - viết 5

PHA4202

02

Học ghép với khóa sau

4.      

Nghe – nói 5

PHA4192

01

Học ghép với khóa sau

IV. TIẾNG TRUNG

1.      

Nghe- nói 3

TRU4113

01

Học ghép với khóa sau

2.      

Đọc-viết 3

TRU4153

01

Học ghép với khóa sau

3.      

Đọc- viết 1

TRU4133

01

Học ghép với khóa sau

 

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HP

SỐ

SV

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

V. QUỐC TẾ HỌC

1.      

Nghe 3

QTH4012

06

Học ghép với khóa sau

2.      

Đọc 3

QTH4032

08

Học ghép với khóa sau

3.      

Viết 3

QTH4042

02

Học ghép với khóa sau

4.      

Đọc 5

QTH4112

05

Học ghép với khóa sau

5.      

Nghe 5

QTH4092

06

Học ghép với khóa sau

 

Ghi chú:

1.Số đơn SV đăng ký học lại- cải thiện đối với các học phần thực hành tiếng thuộc kế hoạch học tập của K14 (năm 1) chưa được thống kê ở đây (sẽ nhận đơn bổ sung  vào ngày 7 và 8.9.2017 tại phòng AI.3 và sẽ được thống kê sau đó).      Những đơn đăng ký học lại cải thiện các học phần không phải khối thực hành tiếng ( Nghe-Nói-Đọc-Viết) xem như không hợp lệ do đó không được liệt kê ra ở đây.

2. Đối với các học phần cho phép sinh viên “Học ghép với khóa sau” như đã ghi ở trên, SV nếu có đơn đề nghị sẽ được phòng Đào tạo giới thiệu vào lớp học phần. Đối với những trường hợp này, SV phải tải mẫu “giấy giới thiệu vào lớp”, điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin lớp học phần mà SV mong muốn vào học và sau đó đề xuất Phòng Đào tạo đăng ký và bổ sung tên vào DS lớp học phần (thời gian làm giấy giới thiệu và thực hiện đề xuất: ngày 5,6&7 tháng 9 năm 2017 trong giờ làm việc).

3. Đối với những học phần không tổ chức lớp dành riêng cho SV học lại hoặc học cải thiện, nếu vì lý do đặc biệt SV cần được tổ chức lớp học riêng thì SV phải làm đơn đề nghị mở lớp học riêng (tức lớp ngoài kế hoạch theo yêu cầu đặc biệt của sinh viên) để nhà trường xem xét.

        Thời gian nhận đơn học riêng tại Phòng Đào tạo : từ ngày 5 đến  15 tháng 9 năm 2017 ( lưu ý làm đơn theo đúng mẫu quy định đã công bố trên website của Trường ĐHNN).

 

4. Các lớp học kỳ 3 (bao gồm cả lớp được thông báo ở bảng thống kê ở trên và các lớp học riêng) dự kiến sẽ được công bố và tổ chức cho SV đăng ký trực tuyến từ ngày 11.9.2017. SV có nhu cầu học lại hoặc học cải thiện điểm ở học kỳ 3 lưu ý theo dõi các thông báo liên quan để thực hiện.

(HẾT THÔNG BÁO)


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: