THÔNG BÁO
Những sinh viên khóa K14, sinh viên năm 1, tuyển sinh đại học năm 2017, thuộc diện này theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-ke-danh-sach-sinh-vien-khoa-14-chua-nhan-duoc-giay-bao-trung-tuyen

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: