THÔNG BÁO
Theo kế hoạch giảng dạy, Sinh viên năm 1 khoa Nhật sẽ bắt đầu học theo nhóm học phần đã đăng ký, bắt đầu học từ 11/9/2017. Tuy nhiên, do số lượng các nhóm học phần lớn và khoa chưa sắp xếp và tách được lớp. Phòng Đào tạo đã liên hệ lãnh đạo Khoa Nhật và thông báo đến Giảng viên vẫn triển khai giảng dạy theo đúng kế hoạch và giảng dạy chậm để sinh viên dễ dàng học tập. Vì vậy, những sinh viên đã đăng ký các nhóm lớp, theo đúng kế hoạch và đi học bình thường.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: