THÔNG BÁO
Đề nghị Sinh viên đã đăng ký thực tập tại Thái Lan theo dõi thời gian và tham dự.

Chương trình cụ thể: 

1. Tập huấn về phong tục, tập quán của Thái Lan

- Thời gian: 08h00 ngày 29/6/2017

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Giảng đường A

2. Tập huấn về kỹ năng sinh hoạt tập thể

- Thời gian: 08h00 ngày 30/6/2017

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Giảng đường A

3. Thành phần tham gia:

- Tất cả sinh viên đã đăng ký đi thực tập 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: