THÔNG BÁO
Do nhu cầu đăng ký học phần "NGOẠI NGỮ 2 TH I.3 (ANH- ĐỌC)" vượt quá số lượng dự kiến, Phòng Đào tạo đã mở thêm 1 lớp học phần (nhóm 6) để SV có cơ hội đăng ký và học tập.

Nay, Phòng ĐT yêu cầu những SV có nhu cầu học tập học phần "NGOẠI NGỮ 2 TH I.3 (ANH- ĐỌC) lưu ý thực hiện:

- Theo dõi TKB của lớp HP mới mở này để đăng ký và học tập,

- Nếu đã đăng ký vào các nhóm lớp có SLSV > 40, SV có thể hủy để đăng ký vào nhóm lớp mới mở (nếu không bị trùng lịch).


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: