THÔNG BÁO
Sau khi kết thúc việc đăng ký lớp học phần và kết thúc việc thu học phí đối với các lớp học phần học kỳ 3 NH 2017-2018,

căn cứ số lượng SV đăng ký và đóng học phí, Phòng Đào tạo công bố hủy các lớp học phần có tên sau do không đủ số lượng SV tham gia lớp học:

I. Khoa Anh

 1. Nghe 3- Nhóm 1,

2. Đọc 4- Nhóm 1,

3. Nghe 5- nhóm 3.

II. Khoa NN và VH Nhật Bản:

  1. Ngoại ngữ II tổng hợp I.2 (Nhật- nói)

  2. Ngoại ngữ II tổng hợp I.3 (Nhật- đọc)-(lớp này hiện chỉ có 18/20 SV đóng học phí; lớp sẽ duy trì nếu toàn bộ SV chấp nhận đóng học phí theo chế độ lớp riêng).

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: