THÔNG BÁO
Hiện tại, vẫn còn nhiều Sinh viên Nhật K14 đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp không trùng tên nhóm như đã được hướng dẫn.

Chỉ cần một SV đăng ký không trùng tên nhóm tất sẽ dẫn tới một số SV khác cũng sẽ đi chệch nhóm, và như thế sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức lớp, việc dạy và học của toàn khối sinh viên Nhật K4. Nay Phòng Đào tạo yêu cầu toàn thể SV ngành Ngôn ngữ Nhật năm 1 cần lưu ý thực hiện :

1. Hủy đăng ký các Học phần "Tiếng Nhật tổng hợp I.2, I.3, I.4, I.5" nếu không trùng tên nhóm với học phần I.1, tạo ra chỗ trống để bạn khác chuyển đến đồng thời có chỗ trống ở nhóm khác để mình có cơ hội chuyển sang đúng nhóm của mình.

2. Đến ngày 18.9.2017, những SV chưa đăng ký đủ 6 học phần theo kế hoạch: bao gồm 1 học phần "Tiếng Việt thực hành" và 5 học phần Tiếng Nhật tổng hợp (do không thể đăng ký lại vào đúng nhóm của mình sau khi hủy các học phần không đã đăng ký chưa đúng nhóm) phải đến Phòng Đào tạo trình bày lý do chính đáng và xin được điều chỉnh đăng ký cho đúng nhóm thì mới được duyệt và công hận kết quả học tập.

3. Ngày 20.9.2017 phòng Đào tạo sẽ phát hiện và hủy đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp của những SV đã đăng ký không trùng tên nhóm và các học phần Tiếng Nhật TH của SV đó và chuyển sang học ở kỳ 1 năm học sau.

Phòng Đào tạo đề nghị toàn thể SV Nhật K14 và toàn thể giáo viên Khoa Tiếng Nhật nghiêm túc thực hiện chủ trương chung này.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: