THÔNG BÁO
Do một số khá lớn sinh viên Nhật K14 đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp không theo cùng tên nhóm như đã được hướng dẫn, dẫn đến nhiều khó khăn cả về phía sinh viên

lẫn Giáo viên trong việc giảng dạy và học tập. Vì vậy Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản kết hợp vơi Phòng Đào tạo tổ chức lại việc đăng ký các lớp học phần "Tiếng Nhật tổng hợp" sao cho:

- Các học phần phải cùng tên nhóm đối với mỗi SV  ,

- Những SV đã học Tiếng Nhật ở các lớp phổ thông hoặc đã biết Tiếng Nhật tập trung vào Nhóm 1,

- Các Nhóm 2,3,4,5,6 có số lượng SV khá đều và phải không quá 50 sinh viên.

Để thực hiện đúng các nội dung trên, Phòng Đào tạo đã cố định Danh sách các lớp học phần "tiếng Nhật tổng hợp I.1", hủy toàn bộ DSSV các lớp học phần "tiếng Nhật TH I.2,3,4,5" và yêu cầu toàn thể SV Tiếng Nhật năm 1 thực hiện một số thao tác như sau:

1. SV đã biết Tiếng Nhật nếu đã đăng ký vào các nhóm 2,3,4,5,6 hủy đăng ký để tập trung đăng ký vào nhóm 1 (tất cả các học phần Tiếng Nhật TH I.1,2,3,4,5).

2. Đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp I.2,3,4,5 theo Danh sách SV đã đăng ký học phần Tiếng Nhật Tổng hợp I.1 (nếu có tên trong DS lớp học phần Tiếng Nhật TH I.1 thuộc nhóm nào thì các học phần I.2,3,4,5 cũng phải ở nhóm đó).

3. Lưu ý tránh trùng lịch đối với học phần "Tiếng Việt thực hành". Trong trường hợp không thể tránh được lịch của học phần "Tiếng Việt thực hành", SV phải đến Phòng Đào tạo để xin đổi lớp Tiếng Việt TH để tránh trụng lịch.

4. Theo dõi Thời khóa biểu  (từ tài khoản) sau khi đăng ký thành công tất cả học phần theo hướng dẫn trên và tham gia học tập đầy đủ.

Phòng Đào tạo và Khoa Tiếng Nhật hoan nghên sự hợp tác của toàn thể SV Nhật K14.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: