THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-chuong-trinh-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2017-dot-2

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: