THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link để xem toàn văn thông báo và tải các file danh sách nợ học phí http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-ky-ii-nam-hoc-2016-2017-dot-3-va-no-hoc-phi-cac-ky-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-he-chinh-quy

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: