THÔNG BÁO
SV trường ĐHNN có tham gia học tập học phần "Tin học cơ sở" tại trường ĐHSP lưu ý đọc và thực hiện nội dung thông báo sau.

               ĐẠI HỌC HUẾ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 

 

 

        Số: 74 /ĐHSP - ĐTĐH                          Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2018

    V/v Thông báo nghỉ học đối với

    sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ

              học Tin học cơ sở

 

 

Kính gửi:     - Ông Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ

- Phòng Đào tạo Đại học

 

Trong thời gian ngày 12/01/2018 (thứ sáu) và ngày 13/01/2018 (thứ bảy), trường Đại học Sư phạm Huế cắt điện ở dãy Nhà Y1 để sửa lại hệ thống điện vậy kính đề nghị trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho sinh viên học Tin học cơ sở nghỉ học trong thời gian nói trên đối với các Nhóm lớp thực hành sau:

 

STT

Nhóm

Thực hành

Họ và tên

Giảng viên

Thời khóa biểu

P. học

1

Nhóm 11

Chiều thứ  6 tiết 6, 7

B.III..6

 Nguyễn Thị Lan Anh

2

Nhóm 12

Chiều thứ  6 tiết 8, 9

B.III..6

Nguyễn Thị Lan Anh

3

Nhóm 15

Sáng thứ  6 tiết 1, 2

B.III..6

Phan Hoàng Hải

4

Nhóm 16

Sáng thứ  6 tiết 3, 4

B.III..6

Phan Hoàng Hải

5

Nhóm 17

Chiều thứ 6 tiết 6, 7

B.III..5

Nguyễn Tương Tri

6

Nhóm 18

Chiều thứ 6 tiết 8, 9

B.III..5

Nguyễn Tương Tri

7

Nhóm 19

Chiều thứ  7 tiết 6, 7

B.III..6

Nguyễn Tương Tri

8

Nhóm 20

Chiều thứ  7 tiết 8, 9

B.III..6

Nguyễn Tương Tri

9

Nhóm 21

Sáng thứ 6 tiết 1, 2

B.III..5

Lê Thanh Hiếu

10

Nhóm 22

Sáng thứ 6 tiết 3, 4

B.III..5

Lê Thanh Hiếu

11

Nhóm 23

Sáng thứ  7 tiết 1, 2

B.III..6

Lê Thanh Hiếu

12

Nhóm 24

Sáng thứ  7 tiết 3, 4

B.III..6

Lê Thanh Hiếu

13

Nhóm 25

Sáng thứ 7 tiết 1, 2

B.III..5

Trần Hoài Nhân

14

Nhóm 26

Sáng thứ 7 tiết 3, 4

B.III..5

Trần Hoài Nhân

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐTĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Văn Hòa

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: