THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link dưới đây để xem chi tiết thông báo.

1.Thông báo ĐK HP HK I năm học 2017/2018

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOOC1oa1ZoQ3luZkk

2. Mẫu đơn SV HK I năm học 2017/2018

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanOODVRTlMwWlZDTkk


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: