THÔNG BÁO
SV đọc kỹ các nội dung thông báo dưới đây và thực hiện.

               ĐẠI HỌC HUẾ                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 

 

 

   Số: 47 /ĐHSP - ĐTĐH                          Thừa Thiên Huế, ngày 8 tháng 01 năm 2018

    V/v Thông báo nghỉ học đối với

    sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ

              học Tin học cơ sở

 

 

Kính gửi:     - Ông Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ

   - Phòng Đào tạo Đại học

 

Trong thời gian ngày 9/01/2018 (thứ ba) và ngày 11/01/2018 (thứ năm), trường Đại học Sư phạm Huế sử dụng phòng máy tính để tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên chính quy, vậy kính đề nghị trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho sinh viên học Tin học cơ sở nghỉ học trong thời gian nói trên đối với các Nhóm lớp thực hành sau:

 

STT

Nhóm

Thực hành

Họ và tên

Giảng viên

Thời khóa biểu

P. học

1

Nhóm 3

Chiều thứ 5 tiết 6, 7

B.III..6

Nguyễn Lê Trung Thành

2

Nhóm 4

Chiều thứ  5 tiết 8, 9

B.III..6

Nguyễn Lê Trung Thành

3

Nhóm 7

Sáng thứ  5 tiết 1, 2

B.III..6

Nguyễn Thị Hương Giang

4

Nhóm 8

Sáng thứ  5 tiết 3, 4

B.III..6

Nguyễn Thị Hương Giang

5

Nhóm 9

Chiều thứ 5 tiết 6, 7

B.III..5

Nguyễn Thị Lan Anh

6

Nhóm 10

Chiều thứ 5 tiết 8, 9

B.III..5

 Nguyễn Thị Lan Anh

7

Nhóm 13

Sáng thứ 5 tiết 1, 2

B.III..5

Phan Hoàng Hải

8

Nhóm 14

Sáng thứ 5 tiết 3, 4

B.III..5

Phan Hoàng Hải

9

Nhóm 35

Chiều thứ 3 tiết 6, 7

B.III..6

Nguyễn Thế Dũng

10

Nhóm 36

Chiều thứ 3 tiết 8, 9

B.III..6

Nguyễn Thế Dũng

11

Nhóm 37

Chiều thứ 3 tiết 6, 7

B.III..5

Vĩnh Anh Nghiêm Quân

12

Nhóm 38

Chiều thứ 3 tiết 8, 9

B.III..5

Vĩnh Anh Nghiêm Quân

13

Nhóm 39

Sáng thứ 3 tiết 1, 2

B.III..6

Vĩnh Anh Nghiêm Quân

14

Nhóm 40

Sáng thứ 3 tiết 3, 4

B.III..6

Vĩnh Anh Nghiêm Quân

15

Nhóm 41

Sáng thứ 3 tiết 1, 2

B.III..5

Nguyễn Đình Hải

16

Nhóm 42

Sáng thứ 3 tiết 3, 4

B.III..5

Nguyễn Đình Hải

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐTĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Văn Hòa

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: