THÔNG BÁO
Theo kế hoạch tổ chức giảng dạy, các lớp học phần "Lịch sử văn minh TG" học kỳ 1 NH 2017-2018 dành cho các lớp SV năm 3 (tức K12) thuộc Khoa Tiếng Anh.

SV năm 3 thuộc các khoa khác sẽ được tổ chức vào học kỳ 2 của năm học này. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ không xét duyệt danh sách đăng ký đối với học phần "Lịch sử văn minh TG" đối với những trường hợp SV K12 không thuộc khoa Tiếng Anh.

Nay Phòng Đào tạo đề nghị những SV năm 3  không thuộc khoa Tiếng Anh khẩn trương hủy đăng ký từ tài khoản cá nhân nếu đã đăng ký thành công học phần này. Đến ngày thứ hai (28.8.2017), Phòng ĐT sẽ thực hiện việc hủy tên SV không thuộc đối tượng được biên chế học tập ra khỏi lớp học phần để tránh quá tải về số lượng cho các lớp học phần.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: