THÔNG BÁO
Qua theo dõi danh sách SV ngành Ngôn ngữ Nhật K12 đăng ký các học phần trong kế hoạch học tập học kỳ 2 NH 2017-2018, Phòng ĐT nhận thấy còn nhiều SV chưa đăng ký học phần "Ngôn ngữ đối chiếu (Nhật)".

Nay Phòng ĐT gia hạn thời gian đăng ký của các nhóm 2,3 và chuyển lịch học lớp học phần "Ngôn ngữ đối chiếu- Nhóm 2" để  tránh trùng lịch đối với 1 số SV.

Những SV lớp Nhật K12 chưa đăng ký học phần này lưu ý theo dõi lịch học (từ tài khoản cá nhân), thời hạn đăng ký để thực hiện việc đăng ký bổ sung và tham gia học tập nhằm đảm bảo tiến độ học tập.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: