THÔNG BÁO
Sinh viên khoá tuyển sinh 2013 của các trường / khoa thành viên Đại học Huế (kế cả sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ) phải vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên theo địa chỉ http://flts.hueuni.edu.vn để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên. Trước khi đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ không chuyên để học xin lưu ý:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Diễn đàn sinh viên Liên hệ quảng cáo