THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau:
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien
Sinh viên khóa K13 theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-doi-voi-sinh-vien-khoa-k13
Để hỗ trợ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học QG Hà Nội trong việc xây dựng đề án trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ; một đề án quyết định trực tiếp đến vị trí của Trường ta trong mạng lưới Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong tương lai; Trường đề nghị tất cả sinh viên tham gia khảo sát trực tuyến. Sinh viên theo đường link sau (http://ulis.vnu.edu.vn/phieu-khao-sat-xay-dung-de-an-trung-tam-vung-chuyen-trach-dao-tao-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu/) để tham gia khảo sát trực tuyến. Trước khi khảo sát cần khai đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu để thuận lợi cho việc thống kê sau này. Thực hiện khảo sát xong trước ngày 30/10/2017. Sinh viên trả lời các phiếu ở mục III.4, III.5. Đề nghị Ban Cán sự các lớp nhắc nhở sinh viên của lớp mình khẩn trương thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-xet-chon-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-lop-nghiep-vu-huong-dan-du-lich
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-chung-chi-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Đội ngũ giáo viên cố vấn, ban cán sự các lớp và những sinh viên có liên quan theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do
Phòng Kế hoạch-Tài chính sẽ tổ chức thu bổ sung học phí học kỳ 3 NH 2017-2018 dành cho một số trường hợp đặc biệt như:
Những sinh viên khóa K14, sinh viên năm 1, tuyển sinh đại học năm 2017, thuộc diện này theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-ke-danh-sach-sinh-vien-khoa-14-chua-nhan-duoc-giay-bao-trung-tuyen
Sau khi kết thúc việc thu học phí học kỳ 3, Phòng Đào tạo đã xét duyệt danh sách sinh viên các lớp học phần
Sau khi kết thúc việc đăng ký lớp học phần và kết thúc việc thu học phí đối với các lớp học phần học kỳ 3 NH 2017-2018,
Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp tục thu học phí các lớp học phần thuộc học kỳ 3 đợt 1 vào 2 ngày cuối tuần (thứ năm và thứ sáu ngày 28 và 29.9.17)
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Phòng kế hoạch -tài chính phối hợp Phòng Đào tạo tổ chức thu học phí đối với những SV đã đăng ký vào các lớp học phần thuộc học kỳ 3 NH 2017-2018 theo kế hoạch như sau:
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tuyen-dung-cong-tac-vien-kinh-doanh
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien
SInh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/phat-hanh-the-gui-xe-dai-han-danh-cho-hoc-vien-sinh-vien
Sinh viên các khóa K11, K12, K13 đã nộp phiếu đăng ký học lại, cải thiện các học phần thực hành tiếng thuộc kế hoạch học tập K14 lưu ý

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES