THÔNG BÁO
Để tạo điều kiện cho khoa Tiếng Anh và Tiếng Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường thông báo kế hoạch nghỉ học như sau: 1. Các lớp đại học chính quy, không chính quy, thạc sỹ, nghiên cứu sinh do khoa Tiếng Anh quản lý và giảng dạy: Nghỉ học 02 ngày 03&04/03/2017. 2. Các lớp đại học chính quy chuyên ngữ, ngoại ngữ không chuyên do khoa Tiếng Pháp quản lý và giảng dạy: Nghỉ học 02 ngày 04&05/03/2017. 3. Các lớp đại học chính quy chuyên ngữ, ngoại ngữ không chuyên, không chính quy của toàn Trường: Nghỉ học sáng ngày 04 và sáng ngày 05/03/2017. Đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của đơn vị mình.
Sau kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2016-2017, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH đã nhận được đơn xin thi bổ sung của sinh viên. Sau khi xem xét đơn, lý do vắng thi và minh chứng đính kèm, Ban giám hiệu Nhà trường đã xét duyệt cho một số sinh viên vắng thi có lý do chính đáng được thi bổ sung. Sinh viên đăng nhập vào link: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-xet-don-xin-thi-bo-sung-cua-sv-sau-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-hki-nam-hoc-2016-2017 để theo dõi danh sách và lịch thi trên các file. Lưu ý: có 2 nhóm sinh viên được thi bổ sung (1 nhóm được thi bổ sung ngay trong tháng 3/2017 và 1 nhóm sẽ thi bổ sung vào học kỳ 1, năm học 2017-2018)
Sinh viên theo đượng link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/qd-cap-chung-chi-gdtc-cho-sinh-vien-khong-chuyen-thuoc-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-va-khoa-truc-thuoc-dhh
SV K13 lưu ý đọc thông báo sau của Trường ĐHSP và thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Sinh viên theo đường link sau tải các file đính kèm về xem và thực hiện theo đúng Thông báo: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/doi-chieu-no-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-k9k10-k11-k12-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-10-11-12-13
Phòng Đào tạo đã tiếp nhận và thống kê số lượng đơn đăng ký học lại- cải thiện các học phần THT .
Phòng Đào tạo thông báo DS các lớp học phần có trong kế hoạch kỳ 2 NH 2016-2017 nay bị hủy do số lượng SV đăng ký quá ít. Những SV đã đăng ký vào các lớp HP này khẩn trương nghiên cứu TKB, chọn nhóm (lớp) khác, điền vào " phiếu điều chỉnh đăng ký học phần" sau dó nộp cho Phòng ĐT để xin chuyển nhóm.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ra-soat-the-bhyt-cua-sinh-vien-he-cq-nam-hoc-2016-2017
Theo yêu cầu của phía Trường ĐHKH, lớp học phần "Tư tưởng HCM- nhóm 15" sẽ bị hủy do số lượng SV đăng ký dưới mức tối thiểu (chỉ có 20/70).
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-hoc-phi-chung-chi-giao-duc-the-chat-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-2017 .
Theo kế hoạch dã công bố, các lớp học phần GDTC dành cho SV trường ĐH Ngoại ngữ học kỳ 2 NH 2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Quy định http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/quy-dinh-tam-thoi-ve-viec-xet-tot-nghiep-dh-he-cq-tap-trung-theo-he-thong-tin-chi
Sinh viên theo đường link sau để xem Danh sách và Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ket-qua-vi-pham-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thoi-gian-nhan-hoc-bong-nguyen-truong-to
Khoa Tiếng Anh thông báo vào lúc 14h00 ngày thứ 3 (10/01/2017) sinh viên năm 4 (khóa 10) ngành Sư phạm tiếng Anh thực tập tại các trường THPT đến tại Hội trường tầng 5 dãy nhà A để nghe phổ biến về việc kiến tập-thực tập sư phạm. Đây là công việc quan trọng đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES