THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-quy-tu-thien-phucs-fond-nam-hoc-2017-2018
Trung tâm CNTT, ĐHH thông báo ngày chủ nhật (19/11/2017) Trung tâm sẽ tạm dừng hoạt động tất cả các phần mềm đặt tại Trung tâm, trong đó có phần mềm Đào tạo tín chỉ và Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường, để chuyển máy chủ. Vậy, phòng Đào tạo xin kính báo để tất cả các thầy cô và sinh viên chủ động sắp xếp công việc có liên quan đến 2 phần mềm nói trên.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/540
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo và thực hiện http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Theo Thông báo số 904/TB-ĐHNN ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo như sau: Tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không chính quy, Sau Đại học, Ngoại ngữ Không chuyên tại Trường được nghỉ học ngày 20/11/2017 để tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên, học viên của đơn vị mình được rõ.
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường quyết định cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 3 (07/11/2017) cũng không tổ chức. Sinh viên hoãn thi đầu vào xem Thông báo theo đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/534 để nắm tin tức cụ thể.
Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học ngày thứ 2 (06/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) cũng không tổ chức. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên có liên quan theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web này và trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để nắm được tình hình và thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2
Những SV và GV được bố trí dạy và học tại phòng AI.9 lưu ý thực hiện nội dung thông báo sau
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau:
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien
Sinh viên khóa K13 theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-doi-voi-sinh-vien-khoa-k13
Để hỗ trợ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học QG Hà Nội trong việc xây dựng đề án trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ; một đề án quyết định trực tiếp đến vị trí của Trường ta trong mạng lưới Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong tương lai; Trường đề nghị tất cả sinh viên tham gia khảo sát trực tuyến. Sinh viên theo đường link sau (http://ulis.vnu.edu.vn/phieu-khao-sat-xay-dung-de-an-trung-tam-vung-chuyen-trach-dao-tao-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu/) để tham gia khảo sát trực tuyến. Trước khi khảo sát cần khai đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu để thuận lợi cho việc thống kê sau này. Thực hiện khảo sát xong trước ngày 30/10/2017. Sinh viên trả lời các phiếu ở mục III.4, III.5. Đề nghị Ban Cán sự các lớp nhắc nhở sinh viên của lớp mình khẩn trương thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-xet-chon-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2017-2018

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES