THÔNG BÁO
Sinh viên K12 và K13 tải file đính kèm dưới đây để xem lại nhóm lớp học phần Giáo dục thể chất của mình để đăng ký tín chỉ không bị trùng lịch học. https://drive.google.com/open?id=183R_bdyvXPiVXsuUlRfMKevl6oRH9Q-Q

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: