THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo nhắc nhở thêm cho sinh viên năm thứ nhất về việc thực hiện đăng ký học phần HK 2 như sau:

1. Thời gian thực hiện đăng ký: có 2 mốc thời gian như sau

a. Học phần "Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1"- học vào buổi tối tại trường ĐHSP: bắt đầu từ 11h ngày 22.12.2017,

b. Các học phần còn lại (học vào ban ngày tại ĐHNN và tại ĐHSP): bắt đầu từ 11h.00 ngày 26.12.2017.

2. Trình tự thực hiện đăng ký các học phần ở mốc thứ hai như sau:

a. Đăng ký các học phần kỹ năng thực hành tiếng: Nghe-Nói- Đọc- Viết- ngữ pháp (nếu có) cùng tên nhóm,

b. Đăng ký các học phần môn chung học vào ban ngày bao gồm:Tin học cơ sở và học phần GDTC 1 sao cho trùng tên nhóm với nhau, sau đó chọn lớp học phần "Dẫn luận ngôn ngữ" sao cho không trùng lịch học với các học phần đã đăng ký ở mục a và b.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: