THÔNG BÁO

Trường Đại học Sư phạm Huế thông báo lịch thi kết thúc các học phần Lý luận chính trị: Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 và Đường lối CM của ĐCS VN trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế (có danh sách thi kèm theo). Sinh viên tải file đính kèm dưới đây để xem chi tiết.

https://drive.google.com/open?id=1fVNB3z0_jP7IMkqQhX0iP0bLlIjMVNF9


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: