THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/cap-tien-hoc-bong-va-ho-tro-kinh-phi-mua-phuong-tien-do-dung-hoc-tap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Nhà trường đang thử nghiệm phiên bản mới, Bạn có thể chuyển sang sử dụng phiên bản này tại đây